ZÁKLADNÍ INFORMACE

Cílem programů založených na kroužkování s konstantním úsilím (z angl. Constant Effort Sites Scheme, dále CES) je monitoring populačních změn běžných druhů ptáků, především pěvců a pěvcům blízkých nepěvců (šplhavci, srostloprstí apod.), a to systematickým chytáním do nárazových sítí během hnízdního období. Změny v počtech odchycených dospělých ptáků poskytují informaci o změnách velikosti hnízdní populace, zatímco podíl mladých ptáků v celkovém počtu odchycených jedinců je možno použít ke stanovení změn v hnízdní produktivitě. Kontrolní odchyty již okroužkovaných ptáků lze použít k monitoringu meziročního přežívání dospělých jedinců.

While originally prescribed as a treatment for depression, it has been found to also be effective for treating social anxiety disorder (social phobia), obsessive compulsive disorder (ocd), post-traumatic stress disorder (ptsd), and other anxiety disorders. It is also used as viagra dokteronline anagogically an adjunctive to prevent recurrence of spontaneous abortions in women. You can also get a letter to your doctor requesting a dose adjustment.

The antidepressant is used for a long period of time, usually two weeks. Priligy is an oral drug that can be used to relieve symptoms of male and female reproductive system problems and has the effect of increasing the volume http://epicentroarte.com/5566-naturale-viagra-61000/ of the bladder and thus helping relieve lower urinary tract symptoms. You no longer have a medical need for taking the drug.

Projekt CES je založen na několika předpokladech, které je nutno dodržet k dosažení srovnatelných a hodnotných výsledků. Především je nutné při všech návštěvách (i meziročně) udržovat konstantní kroužkovací úsilí na dané lokalitě. To znamená, že pokaždé je použit stejný počet sítí, které jsou postaveny na konstantních místech a jejichž délka je pro každé místo také více-méně neměnná. Doba, po kterou jsou sítě exponovány, je také konstantní, a meziročně je udržován shodný sezónní režim návštěv. Všechna místa zahrnutá do projektu by měla být navštívena jednou za 10 dnů (dekádu).

Projekt byl poprvé zahájen ve Velké Británii a Irsku, a to již počátkem 80. let. Tím že poskytuje nejen údaje o početnosti adultních ptáků, ale i o hnízdní produktivitě, je CES jednou z nejdůležitějších metod monitoringu populací volně žijících ptáků. Tradiční metody monitoringu (mapovací metoda, liniový transekt apod.) neposkytují informace o hnízdní úspěšnosti. Projekt CES je zvláště vhodný v rákosinných a křovinných biotopech (pokud není vegetace příliš vysoká), tedy v biotopech které jsou zřídka monitorovány jinými metodami.

Na konferenci EURINGu pořádané v roce 1999 na Helgolandu vyjádřili zástupci mnohých kroužkovacích centrál zájem o sjednocení a standardizaci projektu CES na evropské úrovni, tak aby bylo možno výsledky použít ke stanovení celoevropských trendů početnosti ptáků. BTO (British Trust for Ornithology) souhlasila s převzetím vůdčí úlohy v tomto snažení (tzv. EURO-CES), ve spolupráci s Romainem Julliardem a francouzskou kroužkovací centrálou. Jak vyplývá z předchozího, v současné době probíhá snaha o vytvoření jednotného CES programu na evropské úrovni a tak monitorovat ptačí populace pro účely jak ekologické, tak ochranářské. Skutečně, potřeba vytvoření jednotného monitorovacího programu je zjevná, zvláště pak pro monitorování dopadů zemědělské politiky EU na životní prostředí. EBCC (The European Bird Census Council) právě nyní zahájil podobný monitorovací projekt (blíže viz závěra Pražského setkání – 16.-19-9.2002, P. Voříšek).

 

I. Výběr vhodného místa

1. Zajištění dlouhodobé kontinuity výzkumu
Vzhledem k hlavnímu cílu CES projektu (dlouhodobý monitoring změn v hnízdních
populacích ptáků) je nutné na jedné lokalitě provádět CES minimálně 5 let. Z tohoto
důvodu si dobře rozvažte, zda budete moci v CESu pokračovat i v dalších letech. Je velmi
vhodné mít zajištěnou případnou náhradu (možnost např. onemocnění) v podobě kolegy
kroužkovatele. Tento kolega musí být samozřejmě dobře obeznámen s metodikou akce i
s umístěním jednotlivých sítí na lokalitě. Než je lokalita zahrnuta do CES programu, přesvědčte se,
že na lokalitě nejsou v dalších letech plánovány žádné výrazné úpravy
vegetace, případně v obhospodařování či managementu.

2. Biotop a lokalita
Výběr biotopu a lokality je zcela na uvážení kroužkovatele. Vhodné biotopy jsou ty, kde
neprobíhají výrazné sukcesionální změny, nebo kde díky lidským zásahům je sukcese
zastavena (vysekávané rákosiny, zastřihávané keře apod.). Výrazné změny ve struktuře
vegetace na lokalitě znehodnotí výsledky a ztíží jejich interpretaci, neboť mohou ovlivnit
návratnost ptáků, či druhové složení místních populací ptáků. Nedoporučujeme odchyty
provádět v jehličnatých monokulturách a výsadbách kvůli rychlé sukcesi a změnám ve
výšce stromů. Výhodná je znalost lokality i množství odchytávaných ptáků z minulých let.
Je vhodné, aby bylo na lokalitě při CESu každý rok odchyceno alespoň 150 ptáků
(rozhodně ne méně než 100 ex.). Každoročně je často nutné upravit blízké okolí
odchytových stanovišť (odstraňování starých větví z rákosin, prosekávání, prořezávání
keřů apod., tak aby místo nezarůstalo); doporučujeme domluvu s majiteli pozemků.
Veškeré práce je nutné provádět v mimohnízdní době, aby nemohlo dojít k ohrožení či
zničení hnízd. V hnízdní době jsou přípustné jen drobné úpravy vlastních odchytových
stanovišť (např. sekání rostoucího rákosu v průseku). Ve zvláště chráněných územích je
nutné mít pro odchyt a kroužkování povolení (výjimku) příslušného orgánu státní ochrany
přírody.

II. Protokol, metodika odchytů
3. Načasování a počet návštěv
V České republice se provádí 9 návštěv (kontrol) během hnízdního období (od přelomu
dubna a května do přelomu července a srpna). Přesné termíny kontrol pro příslušný rok
jsou vždy včas oznámeny koordinátorem akce. Každá z 9 návštěv je provedena v jednom
10-denním intervalu; interval mezi následujícími kontrolami by měl být větší než 6 dnů, aby
se minimalizovalo rušení ptáků a nedocházelo k tzv. trap-shyness efektu (ptáci se sítím
vyhýbají). Nedoporučujeme provádět v období CESu na lokalitě další odchyty ptáků.
Pokud budou tyto návštěvy „navíc“ provedeny, je nutné je načasovat tak, aby byl interval
mezi touto návštěvou a další CES kontrolou alespoň 6 dnů.

4. Sítě
Délka natažených sítí závisí na uvážení a možnostech každého kroužkovatele i velikosti
prochytávané plochy. Jako minimální délka je stanoveno pro jednu CES lokalitu 70 metrů
sítí. Maximum není omezeno, ale musí být stejné i při následujících kontrolách. Při
rozhodování o délce a umístění sítí je důležité vzít v potaz sezónní změny v počtech
odchycených ptáků (zjara budou odchyty nižší, v létě často výrazně vyšší kvůli přítomnosti
mláďat). Z tohoto důvodu doporučujeme natahovat maximálně 150 až 160 metrů sítí.
Předchozí zkušenosti s odchytem na daném místě mohou být využity při rozhodování,
kam umístit sítě. Pozor, je třeba dodržovat takové rozmístění, aby bylo sítě možné
pohodlně pravidelně kontrolovat (maximálně každých 60 minut).
Při akci CES jsou přípustné jen sítě s oky 15 – 16 mm (většími oky se často některé druhy
ptáků protáhnou a unikají tak pozornosti). Při všech kontrolách je nutné dodržovat stejnou
pozici i délku natažených sítí (i meziročně). Výjimečně je přípustné změnit délku sítí (např.
z důvodu výměny poškozené sítě). Tato změna však nesmí být větší než ca 3 % (přibližně
2 – 4 metry podle délky natažených sítí) délky všech natažených sítí. Doporučujeme
dodržovat při všech odchytech během CESu i stejnou kvalitu (materiál) a výšku
natažených sítí. V opačném případě hrozí zkreslení výsledků.
Během jednotlivých CES odchytů nedoporučujeme instalovat v okolí další nárazové sítě
(tzv. „přídatné sítě“). Pokud budou instalovány, nesmí v žádném případě ovlivnit odchyt na
CES stanovištích. To platí i o odchytech do jiných zařízení (např. sklopky). Ptáci z
„přídatných sítí“ (či jiných odchytových zařízení) se nezapočítávají do výsledků akce CES.

5. Načasování a trvání kontrol
Ptáci jsou většinou nejaktivnější brzy ráno. Proto je doporučeno zahájit odchyt ráno,
nejpozději 1 hodinu po astronomickém východu slunce (tzn. ca 5.00 – 6.00 hod letního
času). Odchyty je možné provádět i pozdě odpoledne a večer. Zpravidla však tyto večerní
odchyty přinášejí menší počty chytaných ptáků. Večerní odchyt musí být ukončen tak, aby
se hnízdící ptáci mohli ještě včas vrátit na hnízda. Doporučená délka jednoho odchytu
(kontroly) je 6 hodin (5 – 7 hodin). Vždy je nutné jednou zvolenou denní dobu i délku
odchytu dodržovat na lokalitě při všech odchytech (i meziročně). Jinak mohou být výsledky
značně zkreslené a v zásadě bezcenné.
Někdy musí být návštěva zkrácena (náhlá změna počasí, či jiný nepředpokládaný důvod).
V takovém případě se doporučuje návštěvu zopakovat ještě v dané 10-denní periodě
(pokud je to možné). Zkrácená návštěva je potom chápána jako návštěva „navíc“ a
nezapočítává se do výsledků CESu. Pokud není možné opakovat kontrolu, lze akceptovat
i tuto zkrácenou návštěvu, avšak pouze v případě, že doba odchytu je delší než 3 hodiny.

6. Počasí
Odchyt je nutné provádět za vhodného počasí. Sítě nelze natahovat za silného větru či
vytrvalého deště. Odchyt za špatného počasí výrazně zkresluje výsledky odchytu. Naopak
za horkých dnů je nutné věnovat kontrolám sítí zvýšenou pozornost (případně zkrátit
intervaly kontrol sítí na 20 – 30 minut), aby nemohlo dojít k přehřátí chycených ptáků.
V případě, že byl odchyt ovlivněn počasím, uveďte tuto skutečnost vždy do terénního
zápisníku CES. V případě náhlé změny počasí je vhodné odchyt předčasně ukončit (viz
výše).

7. Úmyslné ovlivňování odchytu (magnetofon, přikrmování, atrapy apod.)
Chytání na hlasovou nahrávku (magnetofon) či atrapy (např. sýčka) během CES odchytu
je zakázáno, protože ovlivňuje normální aktivitu ptáků. Rovněž přikrmování není povoleno,
protože může přilákat ptáky z oblastí mimo odchytávanou plochu, a zároveň může ovlivnit
reprodukční úspěšnost na dané lokalitě. Ptákům by se neměl poskytovat ani umělý zdroj
vody. I ten může přilákat ptáky z širokého okolí a zkreslit výsledky odchytu. Je možné mít
vyvěšené budky, a to jak přímo na lokalitě, tak v okolí. Nicméně, jakmile akce začne, počet
budek by měl být udržován konstantní (pravidelné opravy či výměna rozpadlých za nové)
a to minimálně v okruhu 400 metrů od odchytových stanovišť. Jinak by manipulace s
počtem hnízdních příležitostí mohla vést k umělým změnám ve velikosti populace cílových
druhů.

III. Způsob zaznamenávání dat
8. Data o individuálních ptácích
Jako povinné se zaznamenávají následující údaje: datum kontroly, pořadí kontroly v roce,
zda je pták nově odchycený či retrap, čas odchytu, číslo kroužku, druh ptáka, věk, pohlaví,
tučnost, u samic stupeň charakterizující vývin hnízdní nažiny (pro analýzy načasování a
délky hnízdní sezóny) a od roku 2012 i pelichání (stav opeření) chycených ptáků.
Dalšími, dobrovolně zaznamenávanými údaji jsou: délka křídla, délka ocasu, délka běháku
a hmotnost.
Při získávání těchto údajů je nutná velká pečlivost a pozornost. V opačném případě jsou
data bezcenná.
Většina kroužkovatelů tato data přepisuje z terénního zápisníku do elektronického
programu RINGS. Do tohoto programu je nutné zapisovat u jednotlivých ptáků i všechny
povinné údaje zaznamenávané při CESu. Současně se do tohoto programu zaznamenává
i přidělený kód lokality. Nabídka CESu je v programu RINGS přístupná po zatržení kolonky
CES (biometrika). Do tohoto programu je nutné zapisovat i všechny kontrolní odchyty
během CESu (nezaznamenávají se jen ptáci kroužkovaní a chycení stejný den) a to i
s povinnými údaji.

9. Data o biotopu
Zaznamenávání dat o biotopu na CES lokalitách je důležité neboť umožní zařadit místo do
určitého typu biotopů (což je důležité pro analýzy meziregionálních populačních změn) a
kvůli monitorování biotopových změn na lokalitách (což může ovlivnit populace druhů na
lokalitě). Zaznamenávány jsou údaje o struktuře biotopu u sítí (procento pokryvnosti) podle
jednoduchého rozdělení přibližně do 50 metrů kolmo na natažené sítě.
Tyto údaje jsou získávány od jednotlivých kroužkovatelů přibližně 1x za 3 – 4 roky.

IV. Souhrn
Doba trvání jednotlivých akcí: 6 hodin odchytu (5 – 7 hodin)
Doporučen začátek odchytu nejpozději 1 hodinu po astronomickém východu slunce, je však možné provádět i večerní odchyty.
Délka i denní doba odchytu musí být stejná i při následujících kontrolách.
Délka sítí: minimálně 70 m (7x10m nebo 6x12m).
Maximální délka není omezena, ale musí být stejná i při následujících kontrolách. Dobře proto rozvažte, zda budete vždy schopni postavit a zvládnout větší počet sítí.
Použité sítě musí mít oka 16 (15) mm! Jiná velikost strany oka sítě je naprosto nepřípustná!
„Přídatné“ sítě mimo CES – nedoporučujeme instalovat. Pokud budou instalovány, nesmí v žádném případě ovlivnit odchyt na CES stanovištích.
Před žádnou CES akcí se nesmí na CES stanovišti 6 dnů chytat!
Počasí: V případě nepříznivého počasí (vítr, déšť) doporučujeme nechytat (možnost výrazného zkreslení výsledků) a přesunout akci na nejbližší možný termín.
Připomínáme, že v průběhu jednotlivých kontrol (1 – 9) je na CES stanovištích zakázán odchyt do sklopek a vrší!
Zakázán je i odchyt pomocí magnetofonu či atrap.

Zpracoval : Miroslav Jelínek, koordinátor CES v České republice

Určování fáze pelichání

Určování fáze pelichání, ve kterém se odchycený jedinec nachází, je povinou součástí metodiky CES. Získaná data jsou využitelná pro charakteristiku načasování pelichání u jednotlivých druhů, může pomoci k odlišení místních a průtažných ptáků, či k porovnání průběhu hnízdění v různých oblastech. Proto metodiku určování pelichání využívají i kroužkovatelé nezapojení v projektu CES.

 ZÁKLADNÍ KÓDY PELICHÁNÍ

Průběh úplného pelichání je kódován v následujícím pořadí:

S (start) – pelichání zatím jen drobných per, letky a rýdovací pera stará

M (main moult) – probíhající pelichání letek nebo rýdovacích per
E (end) – ještě pelichání drobných per, letky a rýdovací pera kompletně přepelichaná a nová
N (new) – pták po úplném pelichání v kompletně novém opeření, již nepelichá

Podrobnější diagramy pro určování fáze pelichání pro jednotlivé skupiny pěvců (v angličtině)

 PDF – Jedinci určení jako 1K – mladí tohoroční ptáci druhů, jejichž jedinci poprvé pelichají

až v létě následujícího roku (např. pěnkavovití, drozdovití, sýkory a další)

 PDF – Jedinci určení jako 1K – mladí tohoroční ptáci druhů, u nichž probíhá úplné pelichání

na zimovišti v průběhu podzimu a zimy (např. vlaštovkovití, rákosníci, cvrčilky a další)

 PDF – Jedinci určení jako +1K, 2K, +2K – staří ptáci

 PDF – Jedinci určení jako f.g. – typicky někteří jedinci druhů, u nichž mladí ptáci

pelichají úplně krátce po vyvedení z hnízda (např. vrabci, strnad luční, rákosník tamaryškový)


 URČOVÁNÍ TUČNOSTI A NAŽINY


 URČOVÁNÍ PELICHÁNÍ