Myšlenka zpracovat výsledky kroužkování ptáků do ucelené podoby vznikla v 90. letech minulého století. Realizovat ji
bylo možné až s nástupem výpočetních technologií a přepisu dat do elektronické podoby. Práce na Atlasu započaly v roce 2004, a o čtyři roky později spatřil světlo světa náš, český Atlas migrace. V měřítku střední a východní Evropy se jedná o unikání dílo, které nemá obdoby. V rámci celého kontinentu jsme byli po Švédsku, Velké Británii, Norsku a Dánsku teprve pátou zemí, která vydala podobnou publikaci.

Práce je jedinečným dílem shrnujícím výsledky kroužkování koordinovaném Kroužkovací stanicí Praha z let 1914 – 2002. Obsahově se dělí do dvou částí. První pojednává mimo jiné obecně o kroužkování, jeho historii, metodách odchytu nebo metodice zpracování dat. Nosnou částí publikace je druhá – druhová část. Ta přináší zpracované a interpretované výsledky kroužkování o 234 druzích. Jednotlivé druhové kapitoly jsou různě rozsáhlé v závislosti na množství dat získaných o daném druhu. Ve většině z nich se dočteme o charakteru výskytu popisovaného druhu, počtu zpětných hlášení a jejich interpretaci. Každá kapitola obsahuje shrnutí v anglickém jazyce. Text je doprovázen přehlednými tabulkami a grafy, ale i mapkami se zákresy nálezů kroužkovaných ptáků. Kniha představuje shrnutí výsledků kroužkování a ukazuje „bílá místa“, kam by bylo vhodné směřovat specializaci kroužkovací činnosti.

Kniha je natolik důležitým dílem, že by rozhodně neměla chybět v knihovně žádného kroužkovatele. Je k dostání v internetových obchodech a dobrých knihkupectvích.

CEPÁK, Jaroslav a kol. Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Aventinum, 2008, 607 s. ISBN 9788086858876